statut

                                                                                                              Tekst  jednolity
                    STATUT
                    STOWARZYSZENIA ROZWOJU POWIATU BRZEZIŃSKIEGO „NASZ POWIAT”


Rozdział 1
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

 

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "NASZ POWIAT"  i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2 Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza Jej granicami, a jego siedzibą jest miasto Brzeziny,

§ 3 Stowarzyszenie  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

Rozdział 2
Cele i środki działania

 

§ 4 Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju  Powiatu Brzezińskiego, pielęgnowanie tradycji, integrowanie społeczności lokalnej, propagowanie oraz rozwijanie aktywności życiowej młodzieży, osób dojrzałych, starszych oraz niepełnosprawnych oraz organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do nawiązywania współpracy między organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta i gmin powiatu brzezińskiego oraz powiatów i miejscowości partnerskich w kraju i zagranicą.
§ 5 Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w § 4, w szczególności poprzez:

1) działalność na rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego,
2)wspieranie inicjatyw o charakterze społecznym, w tym w zakresie pomocy społecznej, ekonomicznym i samorządowym,
3) propagowanie historycznych wartości, ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego,
4) działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej, a w szczególności upowszechniania
folkloru i sztuki lokalnej, uczestnictwo  w rozwoju życia kulturalnego,
5) propagowanie wartości dorobku kulturalnego i gospodarczego miast, gmin i powiatów
partnerskich,
6) wspieranie rozwoju rynku pracy oraz nowych form zarobkowania i zatrudnienia,
7) wspieranie przedsięwzięć mających na celu wzbogacanie oferty gospodarczej i społecznej Powiatu Brzezińskiego
8) propagowanie idei i warunków integracji europejskiej na forum społeczności lokalnej,
9) pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w imprezach kulturalnych,
10) współpracę w organizowaniu oficjalnych wizyt,
11) działalność edukacyjno-oświatową, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i turystyczną,
12) promocję ochrony zdrowia,
13) wymianę doświadczeń między organizacjami pozarządowymi,
14) promocję społeczności Ziemi Brzezińskiej,
15) działanie na rzecz rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i ekologii,
16) realizacje projektów partnerskich finansowanych ze środków krajowych  i europejskich,
17) organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej w ramach działania   ''Uniwersytet  Trzeciego Wieku  Powiatu Brzezińskiego'',
18)organizowanie różnorodnych form aktywności dla zainteresowanych.
19)działalność w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa  oraz promocji walorów turystycznych województwa, regionu, kraju  m.in. poprzez organizowanie i prowadzenie wycie-czek turystyczno-krajoznawczych.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje cele we współpracy z :
1) organami administracji rządowej i samorządowej,
2) partnerskimi wspólnotami samorządowymi w kraju i zagranicą,
3) innymi organizacjami pozarządowymi,
4) jednostkami organizacyjnymi Powiatu Brzezińskiego i samorządów partnerskich.

 

§ 7

 

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej członków.
2.Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3.Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.

 

Rozdział 3

 

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.

 

§ 9

 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które złożą pisemną deklarację członkowską zawierającą następujące dane: miejsce i datę jej sporządzenia, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL, numer dowodu tożsamości i oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz o posiadaniu praw publicznych.
2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 10

 

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające realizację celów Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

1.    Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego i po opłaceniu  przez niego wpisowego.
2.    W przypadku kandydatów na członków wspierających, deklaracja powinna określać
      zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
3.    Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały
o przyjęciu. O podjęciu uchwały Zarząd Stowarzyszenia powiadamia zainteresowanego.

 

§ 12

 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1)    uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
2)    brać udział w głosowaniu,
3)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
4)    zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami
i działalnością Stowarzyszenia,
5)    uzyskiwać od władz Stowarzyszenia informacje o działalności i zamierzeniach,
6)    uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz w realizowanych projektach.

 

§ 13

 

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyłączeniem praw, o których mowa w § 12 pkt 2 i 3.

 

§ 14

 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1)    aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,
2)    przestrzeganie postanowień Statutu  i uchwał władz,
3)    uczestniczenie w realizacji zadań wskazanych w okresowych planach działania,
4)    godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
5)    regularne opłacanie składek członkowskich,
6)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz życzliwości i koleżeńskości
w stosunku do innych członków Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

Do obowiązków członków wspierających należy realizowanie zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 16

 

Przynależność członka zwyczajnego i wspierającego ustaje wskutek:
1)    dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
2)    wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku, gdy członek naruszył postanowienia Statutu lub niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia,
3)    nie płacenia składek członkowskich przez członka zwyczajnego lub nie wywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej przez niego pomocy na rzecz Stowarzyszenia, przez okres co najmniej dwunastu miesięcy,
4)    rozwiązania Stowarzyszenia,
5)    śmierci członka zwyczajnego,
6)    utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

§ 17


1. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 16 pkt 2 i 3 Zarząd Stowarzyszenia wzywa zainteresowanego do złożenia pisemnych wyjaśnień. Zarząd  powinien także wysłuchać wyjaśnień innych zainteresowanych członków, którzy zgłoszą chęć ich złożenia.
2. Członkowi wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania od uchwały Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.
3. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Stowarzyszenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, odwołujący musi być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym w odwołaniu, co najmniej na 14 dni przed terminem. Odwołujący ma prawo składać stosowne wyjaśnienia podczas obrad  przy rozpatrywaniu jego odwołania.
4. Odpis uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia wraz z  uzasadnieniem doręcza się odwołującemu w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały.

 

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 18

 

1.    Władzami Stowarzyszenia są:
1)    Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2)    Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej "Zarządem",
3)    Komisja Rewizyjna.
2.    Kadencja władz trwa 3 lata.
3.    Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§ 19

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

 

§ 20

 

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)    uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)    podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4)    wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)    uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
6)    podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku,
7)    podejmowanie uchwał dotyczących budżetu rocznego Stowarzyszenia,
8)    rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez  Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia,
9)    ustalanie wysokości składek członkowskich i kwoty wpisowego.


                                                                        § 21

 

1.    Walne Zebranie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
2.    Wyłącznym zadaniem Przewodniczącego jest prowadzenie Walnego Zebrania.
3.    Zadaniem Sekretarza jest protokołowanie obrad.
4.    Uchwały Walnego Zebrania muszą być podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza.

                                                                         § 22

1.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania  chyba, że Walne Zebranie postanowi o wyborze lub odwołaniu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
2.    W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych, zarządza się po 30 minutach obrady Walnego Zebrania w drugim terminie pod warunkiem, że termin ten został wskazany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. Obrady Walnego Zebrania odbywane w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 23

 

1.    Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd i musi odbyć się przynajmniej raz w roku
w terminie do 31 marca każdego roku.
2.    Zarząd zwołuje Walne Zebranie również na wniosek:
1)    Komisji Rewizyjnej;
2)    co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
      -  przy czym Walne Zebranie powinno odbyć się w ciągu jednego miesiąca od dnia
      otrzymania wniosku.
3.    Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania musi być złożony w formie pisemnej i musi wskazywać cel jego zwołania.
4.    O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie, co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 

§ 24

 

1.    Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący
i Sekretarz Walnego Zebrania.
2.    Protokoły są jawne dla członków Stowarzyszenia.

 

§ 25

 

1.    Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2.    Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3.    Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 26

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1)    zwoływanie Walnych Zebrań,
2)    kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
4)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
5)    podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Stowarzyszenia,
6)    uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
7)    składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
8)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
9)    wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie,
10)    przyjmowanie, skreślanie z listy lub wykluczanie członków Stowarzyszenia,
11)    prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
2. Pracą Zarządu kieruje Prezes, który reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz w sprawach niemajątkowych. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes.

 

§ 27

 

1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.
2.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3.    W okresach między posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
4.    Zarząd może upoważnić Prezesa do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Stowarzyszenia.

 

§ 28

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

 

§ 29

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)    przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2)    przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli stanu majątku Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania majątkiem,
3)    kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania,
4)    przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5)    wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

 

§ 30

 

Komisja Rewizyjna ma prawo:
1)    składania zastrzeżeń odnośnie do uchwał Zarządu z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
2)    żądania od Zarządu i członków Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądania rachunków i dokumentów oraz sprawdzania stanu majątku Stowarzyszenia,
3)    wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości;
4)    występowania o zwołanie Walnego Zebrania i posiedzenia Zarządu.

 

§ 31

 

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.
2.    Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być równocześnie członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.    Kontrole i posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4.    Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy statutowego składu  Komisji.

 

§  32

 

1.    Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1)    upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Stowarzyszenia,
2)    zrzeczenia się udziału w pracach tych organów,
3)    odwołania przez Walne Zebranie, w szczególności gdy członek naruszył postanowienia Statutu lub niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.
2.    Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Walne Zebranie powinno wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

 

§ 33

 

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało w toku kadencji z przyczyn określonych w § 32 ust. 1 pkt 2 i 3, wchodzą osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów, w liczbie nie większej, niż połowa statutowego składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 34

 

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

 

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 35

 

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki finansowe.
2.    Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje:
1)    ze składek członkowskich,
2)    z darowizn, zapisów i spadków,
3)    z dotacji,
4)    z wpisowego,
5)    z ofiarności publicznej,
6)    z innych źródeł.

 

§ 36

 

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes i jeden z członków Zarządu, działający łącznie.
Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

§ 37

 

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 38


Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością
2/3 głosów Walnego Zebrania, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 

§ 39

 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Walnego Zebrania, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, musi określać tryb likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie jego majątku, który powinien być przekazany organizacji o podobnych celach statutowych.