realizacja celów statutowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele  w szczególności poprzez:
1) działalność na rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego,
2) wspieranie inicjatyw o charakterze społecznym, w tym w zakresie pomocy społecznej,
ekonomicznym i samorządowym,
3) propagowanie historycznych wartości, ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska
przyrodniczego,
4) działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej, a w szczególności upowszechniania
folkloru i sztuki lokalnej, uczestnictwo  w rozwoju życia kulturalnego,

5) propagowanie wartości dorobku kulturalnego i gospodarczego miast, gmin i powiatów
partnerskich,
6) wspieranie rozwoju rynku pracy oraz nowych form zarobkowania i zatrudnienia,
7) wspieranie przedsięwzięć mających na celu wzbogacanie oferty gospodarczej
i społecznej Powiatu Brzezińskiego
8) propagowanie idei i warunków integracji europejskiej na forum społeczności lokalnej,
9) pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w imprezach kulturalnych,
10) współpracę w organizowaniu oficjalnych wizyt,
11) działalność edukacyjno-oświatową, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i turystyczną,
12) promocję ochrony zdrowia,
13) wymianę doświadczeń między organizacjami pozarządowymi,
14) promocję społeczności Ziemi Brzezińskiej,
15) działanie na rzecz rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i ekologii,
16) realizacje projektów partnerskich finansowanych ze środków krajowych
    i europejskich,
17) organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej w ramach

    działania   ''Uniwersytet  Trzeciego Wieku  Powiatu Brzezińskiego'',
18) organizowanie różnorodnych form aktywności dla zainteresowanych.