Działalność Stowarzyszenia

Sprawozdanie finansowe

za okres 01.01.2015 – 31.12.2015


Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2015 roku, na które składa się:
•    Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
•    Rachunek wyników  za okres

     01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
•    Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy         o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

 

 

 

 

 

Lider Promocji Powiatu

Brzezińskiego 2015


Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2014 – 31.12.2014
Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2014 roku, na które składa się:
•    Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.
•    Rachunek wyników za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
•    Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy      o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

 

 W wyniku jawnego głosowania  wybrany został nowy  Zarząd:
1 . Jolanta Wojciechowska     - prezes
2.  Ewa Kowalczyk        - wiceprezes
3.  Ewa Dorożyńska       - sekretarz
4.  Mariusz Guzicki        - skarbnik
5.  Iwona Dudka             - członek

DZIAŁAMY JUŻ TRZY LATA

Mijają trzy lata od powstania Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego  „Nasz Powiat”. 

Inicjatorem i pomysłodawcą  Stowarzyszenia  był Starosta Edmund Kotecki,a członkami /założycielami - uczestnicy pierwszego zebrania , które odbyło się   28 listopada 2011 roku  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. 

Członkowie  wybrali Zarząd  Stowarzyszenia  w składzie :
prezes -  Jolanta Wojciechowska,
wiceprezes -    Krzysztof Czułno,
sekretarz  -  Ewa Kalińska,
skarbnik -  Mariusz Guzick, i
członek  Zarządu – Alina Walaszczyk.

Celem powołanego Stowarzyszenia  było m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu Brzezińskiego, pielęgnowanie tradycji i integracja społeczności lokalnej oraz popieranie i organizowanie działalności zmierzającej do nawiązywania współpracy między organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta i gmin powiatu brzezińskiego oraz powiatów i miejscowości partnerskich w kraju i zagranicą.
        Od października 2012 r. w ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego, który liczy 134 słuchaczy. Zainteresowani uczestnictwem w zajęciach UTW zobowiązani są do złożenia  deklaracji uczestnictwa oraz  wniesienia  ustalonej  opłaty  / 30 zł na rok akademicki/.  Na organizowane  zajęcia i spotkania  regularnie uczęszcza ok. 70 osób .
        Cele stowarzyszenia były realizowane przez następujące formy działalności:

1.    Na  podstawie analizy ankiet zaplanowano  plan  wykładów  i rodzaje zajęć. W okresie 3 lat odbywały  się  średnio 2 spotkania w miesiącu.  Ogółem odbyły się 43 spotkania : w 2012 r. – 9 spotkań, w 2013 r. – 20 wykładów,w 2014 r. – 13 spotkań. Tematyka była bardzo różnorodna : od geografii, poprzez zdrowie, prawo, problemy lokalne czy krajowe.

W spotkaniach uczestniczyło od 30 - 80 osób.
2.    Wyjazdy do kina/teatru  odbywały się co najmniej raz w miesiącu. Łącznie zorganizowano 17 wyjazdów, w tym 3 do kina a pozostałe  w większoścido Teatru Muzycznego w Łodzi na koncerty, spektakle teatralne, Uczestniczyło w nich  każdorazowo 20 - 50 osób,
3.    Organizację zajęć :
- nauki języka angielskiego (grupa liczy 15 osób),
- rekreacyjno-usprawniających (grupa liczy 16 osób),
- obsługi komputera   (zajęcia trwały do czerwca 2014 r.),
- aerobiku na basenie (grupa liczy 15 osób),
- zajęcia kulinarne.
       Udział w zajęciach był bezpłatny wówczas , gdy Stowarzyszenie realizowało projekty. Obecnie  uczestnicy częściowe ponoszą koszty uczestnictwa w zajęciach  (opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby osób w grupie). Zajęcia kończą  się w czerwcu 2014 r.  każdego roku w związku z przerwą wakacyjną, a wznawiane  są po wakacjach tj.  w październiku.
4.    Zarząd Stowarzyszenia napisał i złożył do różnych instytucji 14 ofert realizacji zadań publicznych, z czego zrealizowano  7 projektów,w tym 2 z Rządowego Programu  na rzecz Aktywności Osób Starszych ogłoszonego i współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W   2015 r. Stowarzyszenie wzięło udział w II  edycji  otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu  na rzecz Aktywności Osób Starszych  na lata 2014-2020 ogłoszonego i współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Złożyliśmy projekt pt. ''AKTYWNI  60+''. Wartość projektu :   53918 zł / wartość dotacji  48418 zł . Okres  realizacji od kwietnia do grudnia 2015 roku . Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.
 Złożyliśmy także ( wspólnie z DPS W Brzezinach)  ofertę do RCPS  na realizację zadania dla osób niepełnosprawnych „RAZEM  PO ZDROWIE’’, którego  realizacja przewidziana jest w okresie czerwiec-wrzesień 2015 r.
Niestety,  nie wszystkie składane oferty  uzyskują  pozytywną ocenę pozwalającą na  zakwalifikowywanie  ich  do realizacji; istotną  barierą  jest często konieczność  posiadania finansowego wkładu własnego.
Realizacja  wielu projektów możliwa była dzięki ofiarnej i bezinteresownej pracy wolontariuszy, którymi byli członkowie Stowarzyszenia, a także uczniów i nauczycieli ZSP w Brzezinach.


 Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Jadwigi Okrasy, która nieodpłatnie zajmuje się szeroko pojętą księgowością Stowarzyszenia. Dziękujemy także Pani Katarzynie Kaweckiej, która  wolontarystycznie prowadzi  i aktualizuje stronę internetową Stowarzyszenia.                              

    
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada żadnych środków trwałych – całość prac związanych z jego działalnością  jest wykonywana na sprzęcie, który jest własnością członków.
Zarząd pełni swoje funkcje na zasadach wolontariatu, nie  pobiera z tego tytułu  wynagrodzenia.
W ramach promocji Stowarzyszenie wykupiło  domenę  www.naszpowiat.eu

Zainteresowanych  działalnością  Stowarzyszenia oraz UTW zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdują się informacje, zdjęcia, prezentacje, ogłoszenia i różne ciekawostki.
Zapraszam także na spotkania, które jako prezes pełnię w ramach dyżurów w siedzibie Stowarzyszenia

  - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach;  ul. Konstytucji 3 Maja 5.


                                                                                            Prezes Stowarzyszenia
                                                                                            Jolanta Wojciechowska

 galeria zdjęć

Więcej
Co nowego? Poprzednie